۲۷.۶.۹۶

کاری از توما واگنر...... Toma Vagner


یکی‌ بود یکی‌ نبود، روزی بچه بینایی داد زد پادشاه لخته...
بلافاصله از طرف مزدوران و ماموران کارخانه احمق سازی بطرفداری از تئوری توهم متهم شد!
هیچ نظری موجود نیست: