۲۶.۶.۹۶

راه حل را فقط ما میدانیم


مشکل آنچنان در بطن شما پنهان است که هزار سال دیگر هم نخواهید فهمید چیست. و گیرم که ما بشما بگویم و راه حلش را هم بدهیم، با ضریب اطمینان ۱۰۰ در صد باور نخواهید کرد.
هیچ نظری موجود نیست: