۲۱.۶.۹۶

کدام حقیقت؟


آنچه که مرتبا در طول زمان تکرار گردد که دیگر حقیقت نیست، حماقت است، هر چند واقعی‌ است!هیچ نظری موجود نیست: