۲۰.۶.۹۶

که پرتگاه جهان، جای بدعنانی نیست


گاهی‌ معنای پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک اینست که:
- کم فکر کنی‌، 
- کم حرف بزنی‌ و 
- کم فضا اشغال کنی‌.
هیچ نظری موجود نیست: