۲۰.۶.۹۶

بر روی کره زمین از آدمی‌ ترسناکتر، زشت تر، مخرب تر، ابله تر موجود دیگری نیست

هیچ نظری موجود نیست: