۴.۷.۹۶

دستکاری تصاویر, کاری از هنرمند مراکشی اشرف بازنانی...... Achraf Baznani


برعکس آنکه تاکنون گفته و پنداشته میشد، آنچه که از طریق دهان و ‌دماغ وارد بدن سالم میشود "کثیفتر" و "نجستر" است از آنچه که از بدن سالم خارج میگردد.

فیلتر‌های بدن ماند دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، جگر، کلیه و مثانه و و و کاملترین، پیشرفته ترین، کار آمد‌ترین فیلتر‌های موجود در دنیا هستند. و آنچه که از طبیعت ساختگی و دستکاری شده توسط وحشی غربی به بدن سالم میرسد، توسط این دستگاه‌ها تصفیه، تطهیر و پاکیزه‌ میگردد. و آنچه که به بیرون بدن رانده میگردد، از میکرب‌ها و عواملی که باعث بیماری میگردند، بسیار تهیتر از آنچه هستند که هنوز از فیلتر‌های بدن عبور نکرده‌اند. و چرا حساب دو دو تایی مانند این تاکنون برعکس تدریس شده و میشود؟ بهمان علت که مذهب و مکاتب احمقانه که بزرگترین دشمن موجودیت نسل آدمی‌ هستند، مقدس شمرده شده و میشوند.
هیچ نظری موجود نیست: