۳۰.۵.۹۶

گر زتو کار تو پیشرفت نکرد, نکتهٔ دیگری درین کارستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر