۱۳.۵.۹۶

آتش خاموش معبدیست، قصه احساس سنگھاست، نقش سرابیست در کویر، زندگی گنگ رنگھاست

هیچ نظری موجود نیست: