۲۱.۵.۹۶

فریاد شوق دیگر از آن لانه برنخاست, و آن خار و خس فکنده شد آخر در آذریهیچ نظری موجود نیست: