۶.۶.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Mongolian Music "Mongolian Steppe Melody"

Kazakh and Mongolian musical instruments’ duet.

هیچ نظری موجود نیست: