۲۶.۵.۹۶

گاهی تنهایی گهر گرانبهایی است که بهر کس ندهندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر