۳۰.۵.۹۶

برخی‌ ملتها تنها بروی کاغذ موجودیت دارند، پروپاگاندا در کره شمالیهیچ نظری موجود نیست: