۲۸.۵.۹۶

گرچه فرخندهست مرغ همای, چونکه افتاد و مرد، مردارست


ما باوجویکه از شنیدن و خواندن اخبار جنگ و کشتار‌ و ترور و خونریزیهای بیجا متاثر و شرمنده میشویم، هنوز خود بشکلی از اشکال ادامه دهندۀ رکن و اساس اصلی‌ این بلایای نسل انسانی‌، یعنی‌ ایجاد نفرت و کینه هستیم. هنوز من از تو دلگیرم زیرا جواب سلامم را نداده ای. هنوز میخواهی با من جنگ کنی زیرا به تو انتقاد داشته ام. هنوز غیبت و بدگویی بین ما حکمفرماست ، هنوز ناجوانمردانه بدروغگویی و عیبجویی میپردازیم، هنوز حسادت و خودخواهی بر اذهان ما حکومت می‌کند.
و پرسش اینجاست که:‌ای خداوند من بکجا میروی؟

برگرفته از سایت رنگ با ویرایش


هیچ نظری موجود نیست: