۵.۶.۹۶

برق چشمانش نگاه آهو بچه‌ا‌ی را می‌ماند که از لانه بدور افتاده، حیران و سرگردان
هیچ نظری موجود نیست: