۲۰.۵.۹۶

اریگامی زنده Aeromorph


ابتدا تبدیل پلاستیک، پارچه و کاغذ به اشکال مختلف اریگامی. و سپس با استفاده از نرم افزار ویژه برای برنامه ریزی هندسه مورد نیاز برای هر شکل سه بعدی. و سپس صادرات اطلاعات با فایل‌های دیجیتال،

یک سیستم فشرده سازی مواد را ایجاد کرده و اجازه می دهند تا در اتصالات خاص زمانی که با یک جریان ثابت هوا برقرار میگردد، اشکال اریگامی بحرکت درآیند.


هیچ نظری موجود نیست: