۳۱.۵.۹۶

میفرمایند:۱۲ روز پیش از کسوف نحس و ۱۲ روز پس از کسوف مظفر استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر