۱۰.۵.۹۶

چه دین پست و حقیریز دشمنان فراوان دین میترسند
ز منکران بهشت برین میترسند
چه دین پست و حقیری که پیروان جفا
ازین طلوع حقیقت چنین میترسند
چو در کتاب خرافه نیامده حرفی
زچرخ وگردش گوی زمین میترسند
بدانکه حیله تهدید نشانه ترسست
کزین سقوط سواران دین میترسند
ازینهمه غم ِ در سینه های آشفته
چنین ز خنجر روح حزین میترسند....
منصور فرزادیهیچ نظری موجود نیست: