۲۹.۴.۹۶

صدای امواج دریا به آدمی‌ آرامش میدهد ، چون صدای آبی که در دوران جنینی در شکم مادر می‌شنود را برایش تداعی میکندهیچ نظری موجود نیست: