۱۱.۴.۹۶

همه آدما نمیبایست یک نوع خوراک بخورند، آدما هم مانند حیوانات گوناگون، خوراک متفاوت دارندهیچ نظری موجود نیست: