۱۰.۴.۹۶

گاهی‌ اشک‌هایی‌ که ریخته میشوند در واقع حرف‌های هستند که هیچگاه گفته نشده استهیچ نظری موجود نیست: