۱۴.۴.۹۶

آثار باستانی شگفت انگیز و در حال ویرانی کامل, هند که تا ۲۰۰ سال پیش یکی‌ از استان‌های ایران بود