۱۵.۴.۹۶

آدمی‌ نه تنها لذت آنچه که مال او نیست، نمی‌برد، بلکه رنج داشتنش هم همواره با اوستهیچ نظری موجود نیست: