۲۹.۴.۹۶

تو سری و پس گردنی در گذشته بزرگترین مجازات بود چرا که بزرگترین ضربه را به آدمی‌ میزد


زمانی‌ که آدمی‌ میخوابد، مغز شروع بکار و فعالیت شدید میکند و تمامی آنچه که آدمی‌ در روز دیده و یا شنیده و یا لمس کرده و بطور کلی‌ تجربه نموده، طبقه بندی و شمارهگذاری میکند.


هیچ نظری موجود نیست: