۲۷.۴.۹۶

آدمیست دیگر گاهی دلش میخواهد کف مترو‌اش زمین ورزش باشد... مترو در تایوانهیچ نظری موجود نیست: