۲.۵.۹۶

جانا شکایت از که کنم، از تو یا مواد....! باز نشر

سرنوشت ۷۵ میلیون ایرانی‌ را یه مثقال تریاک رهبر، تعیین می‌کنه، هر وقت
 بر ضد عوامل انگلیس حرف بزنه یا اونی که میخوان نگه، تریاکش رو قطع میکنند 
!و رهبر از ترس مرتباً حکم دولتی می‌نویسههیچ نظری موجود نیست: