۲۳.۴.۹۶

پیمان پاریس یعنی‌: دعوا سرتقسیم غنایم و آنچه چپاول کردن, وگرنه اینها نه بفکر زمینند نه موجودات زمین
هیچ نظری موجود نیست: