۱۵.۴.۹۶

اجباربرقصیدن نهایتاً بخوش رقصی منجر میشودهر کاری، چه خوب و چه بد، برای اولین بار سخت است. وقتی‌ راه افتادی با جریان خواهی رفت. نخست با چند کلمه شروع میشود. و در چشم بهم زدنی‌، خود را در حال فرو رفتن مییابی. چه خوب چه بد، برای اینکه رخ ندهد، حتی در ذهن هم نمیبایست به آن فکر کرد.