۱۵.۴.۹۶

اجباربرقصیدن نهایتاً بخوش رقصی منجر میشودهر کاری، چه خوب و چه بد، برای اولین بار سخت است. وقتی‌ راه افتادی با جریان خواهی رفت. نخست با چند کلمه شروع میشود. و در چشم بهم زدنی‌، خود را در حال فرو رفتن مییابی. چه خوب چه بد، برای اینکه رخ ندهد، حتی در ذهن هم نمیبایست به آن فکر کرد.

هیچ نظری موجود نیست: