۵.۵.۹۶

تنها چیزی که تمام نشدنیست، خداست


کفر، جان و روحی کشتنست
کفر، آتش ظلمی افروختنست
شعله عشقی خاموش کردنست
کفر، انسانیت فراموش کردنست
نامهربانی ورزیدنست
دوست را آزردنست
درد بر سینه ها گذاردنست
ناشکیبا بودنست
کفر، انسایت کشتنست
غم در دل مردم نهادنست
مردم را از یکدیگر جدا ساختنست
به اسم دین مردمان را کشتنست
ریشه خرد سوزاندنست
تخم نفرت کاشتنست
پرچم جنگ بر افراشتنست
دیگران را نجس خواندنست
تقدس را جای تفکر نهادنست
حکم منافق و مرتد صادر کردنست
بزور راه بهشت نشان دادنست
ایدوست مسلمانی بسست

کفر آن نیست که بگویی الله نیست

کفر آن نیست که نخواهی دین را
که نخواهی دار را
که نخواهی سنگسار
که نخواهی تبعیض
که نخواهی دشمنی با مردمان
کفر آن نیست که برابر باشی
کفر آن نیست که خردمند باشی
کفر آن نیست که شادان باشی
کفر آن نیست که با باد هم آغوش باشی
کفر آن نیست که نخواهی
جنگ را
شلاق را
سرب داغ در جهنم را
گر نخواهی پردیس
گر نخواهی تبعیض
گر نخواهی سنگسار
گر نخواهی دین را
گر نخواهی دار را
گر نخواهی الله
کافری
جان من خونت حلال 

مرتدی.


هیچ نظری موجود نیست: