۴.۵.۹۶

اشتراکات فرهنگی‌ مردم ایران و اوکراین آنچنان زیاد است که شگفتی می‌آفریند

خالکوبی کاری از هنرمند اکرایینی پیس سارو Pis Saro
هیچ نظری موجود نیست: