۸.۴.۹۶

در جوانی‌ آموختن و در پیری فهمیدنهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر