۷.۴.۹۶

از زمانی‌ که نطفه آدمی‌ بسته میشود تا زمان مرگ هر چه ببیند، بشنود، ببوید، لمس و تجربه کند در محفظه مغزش نگاهداری میشودهیچ نظری موجود نیست: