۶.۴.۹۶

بر اساس تعالیم اسلام, هرکس که مسئولیتی در امور دنیوی بعهده بگیرد، خواه ناخواه مرتکب گناه میشودهیچ نظری موجود نیست: