۵.۴.۹۶

نه میتوانند بخورند نه بخوابند نه آرامش دارند، پیدا کنید آدم را























هیچ نظری موجود نیست: