۵.۴.۹۶

نه میتوانند بخورند نه بخوابند نه آرامش دارند، پیدا کنید آدم راهیچ نظری موجود نیست: