۱۱.۳.۹۶

ایدل اول قدم نیکدلان، با بد و نیک جهان ساختن استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر