۹.۴.۹۶

نمیدانند و نخواهند دانست که تا چه حد بخود بد کردند

کتاب تاریخ دنیا توسط بیشرمترین و احمقترین و دروغگوترین جنایتکار‌ها نوشته شده. همه چی‌ را بما دروغ گفتند.
هیچ نظری موجود نیست: