۹.۴.۹۶

شناسنامه درخت همواره با اوست

یک برش افقی درخت تاریخچه او و محیط زیستش را از زمان تولد تا زمان برش نشان میدهد.

هیچ نظری موجود نیست: