۱۳.۳.۹۶

آدمی بودی و گشتی دیو خوی


عاقلی دیوانه‌ای را داد پند
کزچه برخود می‌پسندی این گزند
میزنند اوباش کویت سنگها
میدوانندت ز پی فرسنگها
کودکان پیراهنت را میدرند
رهروان کفش و کلاهت میبرند
یاوه میگوئی چه میگوئی سخن
کینه میجوئی چو می‌بندی دهن
گر بخندی، ور بگریی زار زار
برتو میخندند اهل روزگار
نان فرستادیم بهرت وقت شب
نان نخوردی خاک خوردی، ای عجب
آب دادیمت فکندی جام آب
آب جوی و برکه خوردی چون دواب
خوابگاه اندر سر ره ساختی
بستر آوردند دور انداختی
برگرفتی زادمی چون دیو روی
آدمی بودی و گشتی دیو خوی
دوش طفلان بر سرت گل ریختند
تا تو سر برداشتی بگریختند
نانوا خاکستر افشاندت بچشم
آن جفا دیدی، نکردی هیچ خشم
رندی از آتش کف دست تو خست
سوختی آتش نیفکندی زدست
چون تو کس ناخورده می مستی نکرد
خوی با بدبختی و پستی نکرد
مست را، مستی اگر یکره بود
مستی تو، هرگه و بیگه بود
بس طبیبانند در بازار و کوی
حالت خود با یکی زایشان بگوی
گفت من دیوانگی کردم هزار
تا بدیدم جلوهٔ پروردگار
دیده زین ظلمت بنور انداختم
شمع گشتم، هیمه دور انداختم
تو مرا دیوانه خوانی ای فلان
لیک من عاقلترم از عاقلان
گر که هر عاقل چو من دیوانه بود
در جهان بس عاقل و فرزانه بود
عارفان کاین مدعا را یافتند
گم شدند از خود، خدا را یافتند
من همی بینم جلال اندر جلال
تو چه می‌بینی بجز وهم و خیال
من همی بینم بهشت اندر بهشت
تو چه می‌بینی بغیر از خاک و خشت
چون سرشتم از گل است از نور نیست
گر گلم ریزند بر سر، دور نیست
گنجها بردم که ناید در حساب
ذره‌ها دیدم که گشته است آفتاب
عشق حق در من شرار افروخته است
من چه میدانم که دستم سوخته است
چون مرا هجرش بخاکستر نشاند
گو بیفشان هر که خاکستر فشاند
تو همی اخلاص را خوانی جنون
چون توانی چاره کرد این درد، چون
از طبیبم گرچه می‌دادی نشان
من نمی‌بینم طبیبی در جهان
من چه دانم کان طبیب اندر کجاست
میشناسم یک طبیب، آنهم خداست.

پروین اعتصامی


هیچ نظری موجود نیست: