۱۸.۲.۹۶

همه صید صیاد چرخیم روزی, برای که این دام میگسترانی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر