۳.۳.۹۶

هر مذهب ومکتبی اگر درست تدریس نشده وفهمیده نشود خطرناکترین اتفاقیست که برای فرد رخ میدهد

هیچ نظری موجود نیست: