۳۱.۲.۹۶

بکوش و دانشی آموز و پرتوی افکن, که فرصتی که ترا داده‌اند، بی بدل است
هیچ نظری موجود نیست: