۲۳.۲.۹۶

آنکه میپندارد زندگی‌ چیزی بیش ازاین در چنته دارد یا خیلی‌ خوشبین است یا خیالباف
هیچ نظری موجود نیست: