۱۰.۳.۹۶

یکی نباخته ایدوست دیگری نبرد, جهان و کار جهان، همچو نرد باختن است
هیچ نظری موجود نیست: