۲۵.۲.۹۶

شما خودت را متقاعد کن که امیدی هست، تمامی در‌های بسته باز می‌شوند
هیچ نظری موجود نیست: