۲۲.۲.۹۶

تنها کسی‌ که میپندارد در اردوگاه و زندان خصم میتوان پیشرفت کرد و شاد بود، یک ایرانی‌ است
هیچ نظری موجود نیست: