۵.۳.۹۶

دورجهان خونی خونخوارهاست, محکمهٔ نیک و بد کارهاست


علم و منطق از یکسو، خدا و دین و مذهب از سوی دیگر، با وجود اختلاف در چگونگی و چرایی خلقت آدمی ولی به اتفاق و اتحاد منشاء خلقت آدمی را از یک چشمه واحد دانسته (فیزیک: یک هسته، ماورای فیزیک: خدا) و همه آدمها را یکی دانسته و اعلام میکنند که همه انسانها از یک جنسند. کسی که براثر تربیت استعماری دیگری را از خود برتر بداند، در واقع خود را آدم نمیداند و برعکس کسی که از کارخانه احمق سازی بیرون آمده و خود را از دیگران برتر بداند، دچاربیماری توهم و تومور مغزی است. شق سوم هم وجود ندارد.
هیچ نظری موجود نیست: