۳.۳.۹۶

طائری کز آشیان، پرواز بهر آز کرد, کیفرش فرجام بال و پر بخون آلودنست

هیچ نظری موجود نیست: