۱.۳.۹۶

حیوان اجتماعی


اگر انسان حیوانی است اجتماعی پس جنگ و کشتار جمعی چیست؟ اگر به جنگ و کشتار و نفرت و جدای و از هم گسستگی میپردازد چگونه حیوانی است اجتماعی؟
هیچ نظری موجود نیست: