۳۰.۲.۹۶

آدما احتیاجی به شیطان ندارند, آنها میتوانند خود فجیع ترین پلیدیها را ساخته وانجام دهندآنچه آدمی را ناشاد و غمگین, بی بهره و ندار, نگران و پریشان, ترسیده و جبون, شوربخت و شرور میسازد, خود اوست. هزاران سال پیش آدمی همین بوده که امروزه است. چون خصلت های آدمی همانی است که از ابتدای خلقت با او خلق شده و خلق میشود.
هیچ نظری موجود نیست: