۲۶.۲.۹۶

پیران ره، بما ننمودند راه راست


ما نیز در دیار حقیقت، توانگریم
کالای ما چو وقت رسد، کارهای ماست

ما روی خود ز راه سعادت نتافتیم
پیران ره، بما ننمودند راه راست.






هیچ نظری موجود نیست: