۱۹.۲.۹۶

نه بقائیست به اسفند مه و بهمن, نه ثباتی است به شهریور و فروردین
هیچ نظری موجود نیست: